آنتی یووی

مواد آنتی یووی که با اسامی جاذب نور uv  (فرابنفش) و یا پایدار کننده نور فرابنفش هم شناخته می شود،یکی از افزودنی های پلیمری می باشد که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد ترین می باشد که در تولید محصولات شامل فیلم های نازک ،فیلم های استرچ و فیلم های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد وسبب افزایش طول عمر نایلون در محیط بیرونی ، جلوگیری از زرد شدن تغییر رنگ و رنگ پریدگی آن ها در مقابل نورخورشید، و درنتیجه پایداری و مقاومت بیشتر در شرایط جوی می شوند.

به عنوان مثال این افزودنی ها را می توان با مقدار3درصد و 5درصد به محصولات اضافه نمود.

نایلون شیرینگ در تهران

نایلون لمینت در تهران


مواد آنتی uv

مستربچ آنتی uv


 مستربچ Anti UV می توانند  حاوی ترکیبات مختلفی از پایدار کننده ها در برابر اشعه ماوراء بنفش باشند.HALS ) hindered amine light stabilizer( باشند.
طراحی این مستربچ ها به صورتی است که در برابر سموم و آفت کش ها ، حشره کش ها و ضد عفونی کننده های خاک مقاوت  کامل دارند.
دارای کارایی کامل با انواع گلخانه ای اعم از چوبی ، آلو مینیمی و آهنی را داراست.
توانایی تولید مستربچ هایی با حفظ حرارت داخلی گلخانه ایی
این مستربچ ها  در فيلمهاي نازک پلیمر ( مالچ های کشاورزی و ...)– فیلمهای معمولی و ضخیم (صنعتی و تبلیغاتی و ...) – فیلمهای کشاورزی و گلخانه ای - قطعات خودرو– گوني و جامبو و کارتن پلاست – الیاف – تزریقی PP – PE و لوله هاي PP – PEاستفاده می شوند.