تفاوت فیلم های کششی و جمع شونده

 فیلم جمع شونده با اعمال حرارت به طور کامل به اندازه و شکل محصول در می آید.محافظتی ضد آب ایجاد می کند وهمه قطعات را در کنار یکدیگر قرار می دهد.این فیلم ها اگردر حین جابه جایی گرم شوند،باز هم جمع تر میشود.فیلم کششی این خصوصیات را ندارد اما با کشیده شدن مناسب پوشش ،می تواند حفاظت مناسبی اعمال کند.این پوشش مانع غیر قابل نفوذ با هوا ایجاد نمی کند اما همه قطعات را درکنار هم نگه می دارد.فیلم های جمع شونده و کششی مزایای متفاوتی دارند و بنا به موقعیت ، میتوان از هریک از آنها بهره برد